Nytt miljötillstånd för Hangö Hamns Koverhar hamn

Det nya miljölovet möjliggör utvecklandet av Koverhar hamn i tiotals år framöver.

Hangö stad köpte av FN Steels konkursbo markområden i Koverhar år 2014 och Hangö Hamn Ab hyrde hamnområdet år 2015. En detaljplan och en miljökonsekvensbeskrivning har senare gjorts för området.

Södra Finlands regionförvaltningsverk beviljade miljötillstånd för utvidgning av Korverhar hamn den 5 maj 2021. Bolaget överklagade vissa delar av beslutet till Vasa förvaltningsdomstol. Domstolen ändrade beslutet på sätt som bolaget krävde, så att också bulklast kan transporteras genom hamnen. Vasa förvaltningsdomstol godkände dock inte alla bolagets krav. Bolaget överklagade beslutet till dessa delar till Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen godkände i sitt beslut bolagets krav på att verksamhet även kan bedrivas på grundvattenområden. Detta beslut möjliggör utvidgning av Koverhar hamn till områden som klassificerats som grundvattenområden. Verksamheter som placeras på grundvattenområden får dock inte orsaka föroreningsrisk för grundvattnet. Beslutet säkerställer att hamnverksamheten kan utvidgas till nya områden under kommande årtionden.

Högsta förvaltningsdomstolen avslog bolagets krav gällande dambekämpningsplaneringen för hantering av bulklast. Även om HFD avslog bolagets krav, tolkade domstolen tillståndsvillkoren i enlighet med bolagets synpunkt: det krävs ingen separat utredning för varje lasttyp. För närvarande har bolaget ingen sådan verksamhet i Koverhar som skulle kräva en separat dambekämpningsplan.

HFD avslog bolagets krav på platsen för småskalig vidareförädling av last. Denna typ av verksamhet får inte utföras nära stranden utan bör ske längre bort från strandlinjen, men kan fortsättningsvis göras på hamnområdet.

 

« Takaisin