Hinnasto

Hinnasto on voimassa 31.12.2022 asti.
Hangon Satama Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain mukaan verollista ja/tai viranomaisten antama päätös niin edellyttää.

Viivästyskorko, jonka peruste lasketaan korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti.

 

 

 • Tavaramaksut
  TUONTI
  € / tonni
  VIENTI
  € / tonni
  Yleismaksu TUONTI € / tonni 2,83 VIENTI € / tonni 2,83
  YLEISMAKSUSTA POIKKEAVAT:
  Transito-autot TUONTI € / tonni 4,71 VIENTI € / tonni 4,71
  Rauta, teräs, kivi, epäjalot metallit (ei teokset).
  Tullitariffin HS-nimikkeistö: 72 (ei 72.04), 73.01 – 07, 74.01 – 12 (ei 74.04), 75.01 – 02, 75.04 – 07, 76.01, 76.03 – 09, 78.01, 78.03 – 05, 79.01, 79.03 – 06, 80.01, 80.03 – 06
  TUONTI € / tonni 1,87 VIENTI € / tonni 1,87
  Sahaamaton ja sahattu puutavara TUONTI € / tonni 0,75 € / m3 VIENTI € / tonni 0,75 € / m3
  Selluloosa, puuhioke, jätepaperi, paperi, paperituotteet, pahvi, vaneri, muut puuraaka-ainelevyt (MKH:n nimikkeet 20-24) TUONTI € / tonni 1,13 VIENTI € / tonni 1,13
  Autot (max 18,45 €/kpl) TUONTI € / tonni 9,59 VIENTI € / tonni 9,59
  Joukkotavaraliikenne (suuryksiköimätön) TUONTI € / tonni 1,14 VIENTI € / tonni 1,14

  Laskutuslisä lisätään laskuihin joiden loppusumma on alle 10,00 €. Laskutuslisä tulee olemaan 8,00 €/lasku.

  Yleiset perusteet

  1 §
  Tavaramaksu veloitetaan tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse Hangon sataman kautta kuljetettavasta tavarasta.

  2 §
  Maksun on velvollinen suorittamaan tavaran kotimainen haltija, aluksen asiamies tai varustamo tai tavarasta kuljetuksen aikana vastaava, jollei toisin ole erikseen sovittu. Maksuvelvollisen on annettava satamalaitokselle maksun veloittamista varten tarvittavat tiedot.

  3 §
  Tavaramaksu veloitetaan bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin ilmoitettu.

  4 §
  Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:
  a. takavarikoitu tavara,
  b. matkustajien matka- ja muuttotavarat, diplomaattitavarat,
  c. hätäsatamassa korjattavana olevasta aluksesta puretut tavarat, jotka lastataan siihen takaisin, mikäli tämä toimenpide tapahtuu yhden vuoden kuluessa tavaran purkaamisesta,
  d. aluksen omaan käyttöön hankitut tarvikkeet ja muona
  e. kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi, ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita.

  Sulje
 • Alusmaksut

  1 § YLEISET PERUSTEET

  Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Hangon kaupungin satama-alueelle veloitetaan alusmaksu tämän taksan mukaisesti.

  1. Silloin kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta.

  2. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta.

  3. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.

  4. Alusmaksu oikeuttaa 7 vuorokauden yhtäjaksoiseen oleskeluun satama-alueella tai satamanosan välittömässä läheisyydessä olevalla ankkurointipaikalla. Alusmaksu veloitetaan jokaisesta alkavasta 7 vuorokauden aikajaksosta.

  5. Erityisestä syystä voidaan alusmaksu alentaa tai alus vapauttaa kokonaan alusmaksun maksamisesta.

  6. Aluksista, jotka pitävät Hangon satamaa tukikohtanaan (troolarit, hinaajat, vesibussit, kotimaan matkustajaalukset ym.) alusmaksu sovitaan erikseen.

  7. Hangon Satama Oy pidättää oikeuden määrittää aluslajin.

  8. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erillisen jätehuoltotaksan mukaan.

  2 § LASTIALUKSET

  Lastialuksesta veloitetaan 0,36 €/nt.
  Vähin maksu on kuitenkin 195,00 €.

  3 § MATKUSTAJA-ALUKSET

  1. Matkustaja-aluksesta ja yhdistetystä rahti- ja matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia, veloitetaan maksu kuten lastialuksista on määrätty.

  2. Risteilyliikenteen aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna. Jos alus jää redille, on alennus 75 %. Vähin maksu on kuitenkin 159,78 €.

  4 § MATKUSTAJAMAKSUT

  Ulkomaanliikenteesä olevalta matkustajia kuljettavalta alukselta veloitetaan saapuvasta ja lähtevästä matkustajasta matkustajamaksua 1,72 €. Mikäli alus jää satamaan tilapäisesti asuntokäyttöön, veloitetaan matkustajasta 1,72 € alkavalta vuorokaudelta.

  Maksua ei veloiteta:

  1. Alle 12-vuotiaista lapsista

  2. Kuorma- ja linja-autojen kuljettajista

  3. Henkilöistä, jotka viranomaisten määrääminä ovat aluksella tarkastaakseen tai valvoakseen sen laitteiden toimintaa

  4. Aluksen miehistöstä tai vastaavista, joiden matka liittyy toimen hoitamiseen.

   

  5 § HINAAJAT

  Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti:
  alle 15 m pitkät 49,06 €
  15-30 m pitkät 93,99 €
  yli 30 m pitkät 119,14 €
  Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen 29 §:n 2 kohdassa tarkoitettu hinaaja-proomu- yhdistelmä,
  suoritetaan alusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan.

   

  6 § HUOLLON YMS. AIHEUTTAMAT KÄYNNIT

  Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten veloitetaan 50 % 2 § mukaisesta maksusta. Vähin maksu on kuitenkin 125,40 €.

  7 § RIISUTUT ALUKSET

  Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksu sovitaan erikseen varustamon ja Hangon Sataman kesken.

  8 § HUVIALUKSET

  Vierailevat huvialukset alkavalta vuorokaudelta:
  < 20m 25,50 € sis. alv
  > 20m 35,70 € sis. alv

  Sulje
 • Jätehuoltomaksut

  Talousjäte

  Aluksista tuleva talousjäte on lajiteltava lajitteluohjeen mukaan. Kutakin jätelajia varten on laiturilla oma astia. Talousjätemaksua ei veloiteta aluksilta, jotka ovat sitoutuneet sopimuksin itse huolehtimaan jätteistään. Mikäli alus sopimuksen vastaisesti jättää talousjätettä satamaan, veloitetaan alukselta/varustamolta lajittelemattoman jätteen maksu kerrottuna kahdella. Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Jätehuoltomaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla.

  Jätehuoltomaksuna veloitetaan lastialukselta nettovetoisuuden mittayksiköltä:

  Lajitellut jätteet 0,06 €
  vähin maksu on 53,55 €/alus
  korkein maksu on 122,55 €/alus

  Mikäli alus jättää lajittelematonta jätettä veloitetaan nettovetoisuuden mittayksiköltä:

  Lajittelemattomat jätteet 0,09 €
  vähin maksu on 115,90 €/alus
  korkein maksu on 312,00 €/alus

  Aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätteiden vastaanottomaksu

  Aluksen on annettava jäteilmoitus, merenkulkulaitoksen vahvistaman kaavan mukaisesti, Hangon Satamalle vähintään 24 tuntia ennen saapumista satamaan tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Maksu peritään jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan öljyistä jätettä vai ei. Öljypitoisten jätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan peritä maksua niiltä aluksilta, jotka merenkulkulaitos on vapauttanut alusjätteiden jättöpakosta.

  Jos jättöpakosta vapautettu alus haluaa jättää öljypitoista jätettä satamaan veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskustannuksella. Mikäli alus ei ole antanut jäteilmoitusta etukäteen ja se kuitenkin haluaa jättää öljypitoista jätettä, veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskustannuksella. Jos aluksen jättämien jätteiden määrä ylittää jäteilmoituksessa ilmoitetun määrän, veloitetaan syntyneet lisäkustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskustannuksella.

  Mikäli öljyisten jätteiden pumppausnopeus on laivasta johtuvasta syystä keskimäärin pienempi kuin 2 tonnia tunnissa, veloitetaan ylimääräinen pumppausaika todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskululla. Mikäli öljyisten jätteiden pumppaus viivästyy aluksesta johtuvasta syystä, satama ei vastaa alukselle syntyneistä viivästyskustannuksista.

  Jos edellä mainitun aluksesta johtuvan viivästyksen takia alus joudutaan siirtämään toiseen laituriin pumppauksen jatkamista varten, kaikista siirtokuluista vastaa alus/varustamo.

  Öljyisten jätteiden vastaanottomaksuna veloitetaan lastialukselta nettovetoisuuden mittayksiköltä 0,20 € Korkein maksu on 880,00 €

  Lastiperäiset jätteet ja ongelmajätteet

  Aluksen lastiperäisistä jätteistä sekä aluksen ongelmajätteistä veloitetaan syntyneiden käsittelykustannusten perusteella lisättynä sataman 20 % yleiskululla.

  Sulje
 • Kiinnitysmaksut

  Aluksen koko

   

  0 – 1000 nt 61,70 € x 2
  1001 – 4000 nt 133,06 € x 2
  4001 – 7000 nt 204,42 € x 2
  7001 – 10000 nt 306,64 € x 2
  10001 – nt 318,22 € x 2
  Sulje
 • Nosturimaksut
  NOSTURIMAKSUT
  45 t monitoiminosturi  – tavaran paino
  alle 6 tonnia 71,35 €/h
  6 – 10 t 126,12 €/h
  10 – 20 t 165,85 €/h
  20 – 30 t 273,85 €/h
  30 – 40 t 356,78 €/h
  yli 40 t 445,46 €/h

  Tuntiveloitus tapahtuu jokaisen tunnin aikana nostetun raskaimman kollin painon mukaan.
  Yötyöstä klo 22.00-07.00 peritään lisätyömaksua 42,25 €/h
  Pyhä- ja sunnuntaityöstä peritään lisätyömaksua 67,40 €/h
  Sunnuntaityöksi luetaan myös lauantaina ja pyhäpäiväaattona klo 18.00-24.00 välisenä aikana tehty työ.
  Kontit 25,06 €/kpl
  Odotusaika 29,90 €/h
  Taksassa olevat hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

  Sulje
 • Varasto-, kenttä- ja konttivuokrat
  VARASTO- JA KENTTÄVUOKRAT

  Varasto
  Kylmä Per vrk 0,10 €/m2
  Per kk 0,90 €/m2
  Per vuosi 8,30 €/m2

  Satamissa olevien purkukenttien vuokra on 0,55 euroa/auto/kerta. Laskutus tapahtuu saapuvien manifestien perusteella. Mikäli autoja ei ole siirretty pois purkukentiltä 10 päivän kuluessa, niin maksu nousee niiden autojen osalta 0,45 euroon/auto/päivä. Automäärästä on ilmoitettava kun ne ovat olleet 10 päivää purkukentällä ja joka päivä sen jälkeen. Mikäli ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään tai todetaan tehdyn virheellisesti on maksu 10€/auto/päivä muun maksun lisäksi.

  Satama ei vastaa ulkopuolisesta ilkivallasta, joka kohdistuu sataman alueella oleviin lastiyksiköihin niin , autoihin, trailereihin, kontteihin tai muuhun lastiin. Satama ei vastaa tilan loppumisesta sataman purkukentillä vaan satamassa toimivien yrityksien ja toimijoiden tulee tehdä tilaa purkukentillä uusille lasteille.

  Sulje
 • Suuryksiköiden kunnonkuvaus

  Suuryksiköiden kunnonkuvaus pääportilla sisääntullessa ja ulosmennessä.

  Tarkastuspalvelusta Satama veloittaa:
  – Trailerit 1,00 €/kpl + alv.
  – Kontit 0,50 €/kpl + alv.

  Tilatusta kuvapaketista (sisältää useamman kuvan) veloitetaan 50 euroa + alv.

  Satama ei vastaa kuvien puuttumisesta esim. huollon, rikkoontumisen, päivityksen tai jonkun muun syyn aiheuttaman katkon aikana mutta ei myöskään ota maksua vastaavalta ajalta.

  Sulje
 • Vaarallisten aineiden säilytysmaksut

  Säännön mukaan vaarallisia aineita ei saa säilyttää Hangon Satamassa vaan ne jatkavat matkaansa vuorokauden sisällä.
  Tästä poikkeavista kuljetuskäytännöistä on tiedusteltava Hangon Satamalta hyvissä ajoin etukäteen.

  Saapumispäivältä ja sitä seuraavalta päivältä yksiköstä ei veloiteta maksua.

  Saapumispäivä 0,00 €
  Ensimmäinen vrk  0,00 €
  Seuraavat 2- 3 vrk 15,45 €/vrk
  Seuraavat 4 – 15 vrk 27,85 €/vrk
  Tästä ylittävät vrk 46,64 €/vrk

  Sulje
 • Muut osto- ja välityspalvelut

  Laskutetaan 12% syntyneiden kustannusten lisäksi käsittelylisänä.

  Sulje
 • Erikoiskuljetuslastien satamamaksut ja määräykset

  Jos laivattava/purettava yksikkö eroaa mitenkään mitoiltaan ja painoltaan tavanomaisista kuljetusyksiköistä (erikoiskuljetus), tulee toimijan pyytää sataman johdolta erikoiskuljetuslupaa ennen satamaan saapumista.
  Lastista tulee pyytää erikseen tarjous satamamaksuista. Tarjous on pyydettävä sataman johdolta hyvissä ajoin ennen lastin saapumista satama-alueelle.

  Sulje
 • Sähkömaksut

  Kytkentämaksut

  Virka-aikana (Ma-Pe 07.00 – 17.00)
  26,99 €/kerta
  Muina aikoina
  34,88 €/kerta

  Laivojen sähkö

  Sähkönkulutuksesta ja -siirrosta veloitetaan mittarin mukaan. Lisäksi Hangon satama laskuttaa sähköverkoston käytöstä 20 % käyttömaksun, joka lasketaan edellä mainituista kustannuksista.

  Kiinteistöjen sähkö

  Kiinteistöjen sähkönkulutuksesta ja -siirrosta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

  Mittarimaksu

  Mikäli alueella ei ole sähkömittaria, tulevat mittarista ja asennuksesta syntyneet kustannukset tilaajan maksettavaksi.

  Kulutuksesta veloitetaan sataman sähköntoimittajan tilapäiskuluttajien energiataksan mukaan. Hinnat tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa.


  Sähköliittymän käyttö kenttä-alueella

  14,47€ / vrk.

  Sulje
 • Vesimaksut

  4,49 € m3 kohti
  Minimiveloitus 25,36 €
  Taksassa olevat hinnat eivät sisällä alv.

  Sulje