Hinnasto

Hinnasto on voimassa 1.1. – 31.12.2024.

Hangon Satama Oy pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin.

Palveluhinnaston maksut ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisäverottomiin hintoihin lisätään veloitettaessa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukainen arvonlisävero, jos myynti on lain mukaan verollista ja/tai viranomaisten antama päätös niin edellyttää.

Viivästyskorko, jonka peruste lasketaan korkolain 3 §:n 2 momentin mukaisesti.

Laskutuslisä lisätään laskuihin joiden loppusumma on alle 10,00 €. Laskutuslisä tulee olemaan 8,00 €/lasku.

Hinnasto pdf-tiedostona tässä:

Hinnasto 2024

 

 • Tavaramaksut
  TUONTI
  € / tonni
  VIENTI
  € / tonni
  Yleismaksu TUONTI € / tonni 2,90 VIENTI € / tonni 2,90
  YLEISMAKSUSTA POIKKEAVAT:
  Transito-autot TUONTI € / tonni 4,83 VIENTI € / tonni 4,83
  Rauta, teräs, kivi, epäjalot metallit (ei teokset).
  Tullitariffin HS-nimikkeistö: 72 (ei 72.04), 73.01 – 07, 74.01 – 12 (ei 74.04), 75.01 – 02, 75.04 – 07, 76.01, 76.03 – 09, 78.01, 78.03 – 05, 79.01, 79.03 – 06, 80.01, 80.03 – 06
  TUONTI € / tonni 1,92 VIENTI € / tonni 1,92
  Sahaamaton ja sahattu puutavara TUONTI € / kuutio 0,77€/m³ VIENTI € / kuutio 0,77€/m³
  Pyöreä puu TUONTI € / kuutio 0,75€/m³ VIENTI € / kuutio 0,75€/m³
  Puuhake TUONTI € / tonni 0,80 VIENTI € / tonni 0,80
  Selluloosa, puuhioke, jätepaperi, paperi, paperituotteet, pahvi, vaneri, muut puuraaka-ainelevyt (MKH:n nimikkeet 20-24) TUONTI € / tonni 1,16 VIENTI € / tonni 1,16
  Henkilöautot M1 (max 24,57 €/kpl)
  Muut ajoneuvot (Matkailuautot ja luokat M2, M3, N1, N2, N3)
  24,57/kpl
  TUONTI € / tonni 9,83 VIENTI € / tonni 9,83
  Joukkotavaraliikenne (suuryksiköimätön) TUONTI € / tonni 1,17 VIENTI € / tonni 1,17

   

  Yleiset perusteet

  1 §
  Tavaramaksu veloitetaan tämän taksan maksutaulukkojen mukaisesti vesitse Hangon sataman kautta kuljetettavasta tavarasta.

  2 §
  Maksun on velvollinen suorittamaan tavaran kotimainen haltija, aluksen asiamies tai varustamo tai tavarasta kuljetuksen aikana vastaava, jollei toisin ole erikseen sovittu. Maksuvelvollisen on annettava satamalaitokselle maksun veloittamista varten tarvittavat tiedot.

  3 §
  Tavaramaksu veloitetaan bruttopainon perusteella, jollei taksassa ole toisin ilmoitettu.

  4 §
  Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat:
  a. takavarikoitu tavara,
  b. matkustajien matka- ja muuttotavarat, diplomaattitavarat,
  c. hätäsatamassa korjattavana olevasta aluksesta puretut tavarat, jotka lastataan siihen takaisin, mikäli tämä toimenpide tapahtuu yhden vuoden kuluessa tavaran purkaamisesta,
  d. aluksen omaan käyttöön hankitut tarvikkeet ja muona
  e. kontit, lavat ja muut kuljetusalustat, jotka on tarkoitettu kuljetuksen apuvälineiksi, ja jotka eivät ole itsenäisiä kauppatavaroita.

  Sulje
 • Alusmaksut

  1 § YLEISET PERUSTEET

  Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Hangon kaupungin satama-alueelle veloitetaan alusmaksu tämän taksan mukaisesti.

  1. Silloin kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksut aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta.

  2. Mikäli nettovetoisuus satamassa muuttuu, käytetään suurinta käytössä ollutta nettovetoisuutta.

  3. Veloitusperusteiden toteamiseksi on aluksen päällikkö tai asiamies velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset.

  4. Alusmaksu oikeuttaa 7 vuorokauden yhtäjaksoiseen oleskeluun satama-alueella tai satamanosan välittömässä läheisyydessä olevalla ankkurointipaikalla. Alusmaksu veloitetaan jokaisesta alkavasta 7 vuorokauden aikajaksosta.

  5. Erityisestä syystä voidaan alusmaksu alentaa tai alus vapauttaa kokonaan alusmaksun maksamisesta.

  6. Aluksista, jotka pitävät Hangon satamaa tukikohtanaan (troolarit, hinaajat, vesibussit, kotimaan matkustajaalukset ym.) alusmaksu sovitaan erikseen.

  7. Hangon Satama Oy pidättää oikeuden määrittää aluslajin.

  8. Alusten jätehuollosta veloitetaan maksu erillisen jätehuoltotaksan mukaan.

  2 § LASTIALUKSET

  Lastialuksesta veloitetaan 0,38 €/nt.
  Vähin maksu on kuitenkin 220,00 €.

  3 § MATKUSTAJA-ALUKSET

  1. Matkustaja-aluksesta ja yhdistetystä rahti- ja matkustaja-aluksesta, joka ottaa tai jättää matkustajia, veloitetaan maksu kuten lastialuksista on määrätty.

  2. Risteilyliikenteen aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satamassa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna. Jos alus jää redille, on alennus 75 %. Vähin maksu on kuitenkin 220,00 €.

  4 § MATKUSTAJAMAKSUT

  Ulkomaanliikenteesä olevalta matkustajia kuljettavalta alukselta veloitetaan saapuvasta ja lähtevästä matkustajasta matkustajamaksua 1,83 €. Mikäli alus jää satamaan tilapäisesti asuntokäyttöön, veloitetaan matkustajasta 1,83 € alkavalta vuorokaudelta.

  Maksua ei veloiteta:

  1. Alle 12-vuotiaista lapsista

  2. Kuorma- ja linja-autojen kuljettajista

  3. Henkilöistä, jotka viranomaisten määrääminä ovat aluksella tarkastaakseen tai valvoakseen sen laitteiden toimintaa

  4. Aluksen miehistöstä tai vastaavista, joiden matka liittyy toimen hoitamiseen.

   

  5 § HINAAJAT

  Hinaajasta, joka satunnaisesti käy satama-alueella, veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti:
  alle 15 m pitkät 73,00 €
  15-30 m pitkät 104,00 €
  yli 30 m pitkät 146,00 €
  Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen 29 §:n 2 kohdassa tarkoitettu hinaaja-proomu- yhdistelmä,
  suoritetaan alusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun nettovetoisuuden mukaan.

   

  6 § HUOLLON YMS. AIHEUTTAMAT KÄYNNIT

  Aluksesta, joka lastia tai matkustajia ottamatta tai jättämättä käy satama-alueella huoltoa tai miehistön vaihtoa varten veloitetaan 50 % 2 § mukaisesta maksusta. Vähin maksu on kuitenkin 220,00 €.

  7 § RIISUTUT ALUKSET

  Riisuttujen ja varastona käytettävien alusten alusmaksu sovitaan erikseen varustamon ja Hangon Sataman kesken.

  8 § HUVIALUKSET

  Vierailevat huvialukset alkavalta vuorokaudelta:
  < 20m 65,00 € alv 0%
  > 20m 110,00 € alv 0%

  Sulje
 • Jätehuoltomaksut

  Kiinteä jäte

  Aluksen on annettava jäteilmoitus, Liikenne ja viestintävirasto Traficomin vahvistaman kaavan mukaisesti, Hangon Satamalle vähintään 24 tuntia ennen saapumista satamaan tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Kiinteiden jätteiden jätehuoltomaksu peritään Merenkulun ympäristösuojelulain 10 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan kiinteitä jätteitä vai ei. Kiinteiden jätteiden vastaanottamisesta ei kuitenkaan peritä maksua aluksilta jotka Liikenneja viestintävirasto on Merenkulun ympäristösuojelulain 10 luvun 5 §:n nojalla vapauttanut alukselta peräisin olevien jätteiden jättöpakosta, satamapalveluasetuksessa tarkoitetuilta satamapalveluissa käytettäviltä aluksilta eikä aluksilta, jotka käyvät vain sataman ankkurointipaikalla. Mikäli nämä alukset kuitenkin jättävät kiinteää jätettä satamaan, jätehuoltomaksuna veloitetaan alukselta/varustamolta lajittelemattoman jätteen maksu kerrottuna kahdella.  
  Maksun perusteena on aluksen nettovetoisuutta osoittava luku. Jätehuoltomaksu lasketaan kertomalla maksuyksikkö nettovetoisuutta osoittavalla luvulla.
  Aluksista tuleva kiinteä jäte on lajiteltava lajitteluohjeen mukaan.

  Jätehuoltomaksuna veloitetaan lastialukselta nettovetoisuuden mittayksiköltä:

  Lajitellut jätteet 0,08€/nt
  vähin maksu on 65,00 €
  korkein maksu on 300,00 €

  Mikäli alus jättää lajittelematonta jätettä veloitetaan nettovetoisuuden mittayksiköltä:

  Lajittelemattomat jätteet 0,11€/nt
  vähin maksu on 135,00 €
  korkein maksu on 500,00 €

  Aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätevesien ja asumajätevesien vastaanottomaksu

  Aluksen on annettava jäteilmoitus, merenkulkulaitoksen vahvistaman kaavan mukaisesti, Hangon Satamalle vähintään 24 tuntia ennen saapumista satamaan tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia.
  Aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätevesien ja asumajätevesien vastaanottomaksu peritään Merenkulun ympäristösuojelulain 10 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan jokaiselta satamassa käyvältä alukselta riippumatta siitä, jättääkö alus satamaan jätevesiä vai ei. Vastaanottomaksua ei kuitenkaan peritä aluksilta jotka Liikenneja viestintävirasto on Merenkulun ympäristösuojelulain 10 luvun 5 §:n nojalla vapauttanut alukselta peräisin olevien jätteiden jättöpakosta, satamapalveluasetuksessa tarkoitetuilta satamapalveluissa käytettäviltä aluksilta eikä aluksilta, jotka käyvät vain sataman ankkurointipaikalla. 

  Asumajätevesien tyhjentäminen sataman vastaanottopisteeseen sisältyy aluksista peräisin olevien öljypitoisten jätevesien ja asumajätevesien vastaanottomaksuun. Jätevesiletkujen huuhtelusta veloitetaan 2 työtuntia tuntityöhinnaston mukaisesti. Mikäli aluksen pumppaama jätevesi luokitellaan teollisuusjätevedeksi, määritellään veloitettava jätemaksu erikseen.

  Jos jättöpakosta vapautettu alus haluaa jättää jätevesiä satamaan veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskustannuksella. Mikäli alus ei ole antanut jäteilmoitusta etukäteen ja se kuitenkin haluaa jättää jätevesiä, veloitetaan syntyneet kustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskustannuksella. Jos aluksen jättämien jätteiden määrä ylittää jäteilmoituksessa ilmoitetun määrän, veloitetaan syntyneet lisäkustannukset todellisten kustannusten mukaan lisättynä sataman 20 % yleiskustannuksella.

  Mikäli jätevesien pumppausnopeus on laivasta johtuvasta syystä keskimäärin pienempi kuin 2 tonnia tunnissa, veloitetaan ylimääräinen pumppausaika todellisten kustannusten mukaan. Mikäli jätteiden pumppaus viivästyy aluksesta johtuvasta syystä, satama ei vastaa alukselle syntyneistä viivästyskustannuksista.

  Jos edellä mainitun aluksesta johtuvan viivästyksen takia alus joudutaan siirtämään toiseen laituriin pumppauksen jatkamista varten, kaikista siirtokuluista vastaa alus/varustamo.

  Öljyisten jätevesien ja asumajätevesien vastaanottomaksuna veloitetaan lastialukselta nettovetoisuuden mittayksiköltä 0,23 € Korkein maksu on 1050,00 €

  Lastiperäiset jätteet ja pakokaasujen pesurijätteet

  Aluksen lastiperäisistä jätteistä sekä pakokaasujen pesurijätteistä veloitetaan syntyneiden käsittelykustannusten perusteella lisättynä sataman 20 % yleiskululla.

  Alusjätemaksuista myönnettävät alennukset

  Alusjätemaksuista myönnetään alennusta, jos kyseessä on lähimerenkulussa toimiva alus tai aluksella käytetään laitteita tai menetelmiä, joiden ansiosta aluksen maihin jättämän jätteen määrä on tavallista vähäisempi tai jäte on hyödynnettävissä.

  Lähimerenkulun aluksille 5%:n alennus alusjätemaksusta

  Merenkulun ympäristönsuojelulain 10 luvun 4 §:n 4 momentin mukaisena lähimerenkulkuun perustuvana alennusperusteena on, että alus osoittaa jättäneensä maksun kohteena olevan jätelajin mukaiset jätteensä mihin tahansa satamaan enintään 48 tuntia aiemmin.

  Aluksen erityisen ympäristöystävällisestä jätehuollosta 5%:n alennus alusjätemaksusta

  Aluksen suunnittelu, varustelu ja toiminta osoittavat, että alus tuottaa vähemmän jätettä ja huolehtii jätteestään kestävällä ja ympäristöystävällisellä tavalla.

  Perusteet alennuksen myöntämiselle ovat:

  1. Aluksella tapahtuva erottelu päätöslauselman MEPC.295(71) mukaisesti ja varmistettu toimitus asianmukaisiin satamassa oleviin vastaanottolaitteisiin, jotka ovat direktiivin (EU) 2019/883 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisia. Alus voi osoittaa täyttävänsä perusteet esittämällä jokin seuraavista varmennuskeinoista:

  Green Award, ISO 21070, Blue Angel, Green Marine, jätetoimitustodistus, aluksen luokituslaitoksen hyväksymä aluskohtainen jätehuoltosuunnitelma, ISO 14001 -sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä.

  tai

  1. Ympäristön kannalta kestävä hankintapolitiikka (irtopakkausten kaltaisten pakkausmateriaalien vähentäminen ja kertakäyttömuovin välttäminen). Alus voi osoittaa täyttävänsä alennusperusteet esittämällä jokin seuraavista varmennuskeinoista:

  Green Award, ISO 21070, Blue Angel, Green Marine, aluksen luokituslaitoksen hyväksymä aluskohtainen jätehuoltosuunnitelma, ISO 14001 -sertifioitu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä.

   

  Sulje
 • Kiinnitysmaksut

  Aluksen koko

   

  0 – 1000 nt 64,85 € x 2
  1001 – 4000 nt 139,80 € x 2
  4001 – 7000 nt 214,80 € x 2
  7001 – 10000 nt 322,15 € x 2
  10001 – nt 334,35 € x 2
  Sulje
 • Nosturimaksut
  NOSTURIMAKSUT
  45 t monitoiminosturi  – tavaran paino
  alle 6 tonnia 76,10 €/h
  6 – 10 t 134,40 €/h
  10 – 20 t 176,80 €/h
  20 – 30 t 291,95 €/h
  30 – 40 t 380,35 €/h
  yli 40 t 474,85 €/h

  Tuntiveloitus tapahtuu jokaisen tunnin aikana nostetun raskaimman kollin painon mukaan.
  Yötyöstä klo 22.00-07.00 peritään lisätyömaksua 45,05 €/h
  Pyhä- ja sunnuntaityöstä peritään lisätyömaksua 71,85 €/h
  Sunnuntaityöksi luetaan myös lauantaina ja pyhäpäiväaattona klo 18.00-24.00 välisenä aikana tehty työ.
  Kontit 26,75 €/kpl
  Odotusaika 31,90 €/h
  Taksassa olevat hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa.

  Sulje
 • Kenttävuokrat
  KENTTÄVUOKRAT


  Kenttävuokra

  Per vrk 0,12 €/m2

  30 päivää ylittävät vuokra-ajat erillisen sopimuksen mukaan.

  Ilman lupaa varastoidut tavarat 25,00 €/m²/kk

  Kentillä säilytettävät yksiköt

  Ei koske uusia tuontiautoja

  Euroa/yksikkö/vrk

  Vuorokaudet 1-3      0,00 €
  Vuorokaudet 4-5     10,00 €
  Vuorokaudet 6-7     17,00 €
  Vuorokaudet 8-12    22,00 €
  Vuorokaudet >12     28,00 €

  Yksikön tulopäivää ei lasketa säilytysaikaan. Yksikön poisvientipäivä lasketaan säilytysaikaan.

  Satamissa olevien purkukenttien vuokra on 0,58 euroa/auto/kerta. Laskutus tapahtuu saapuvien manifestien perusteella. Mikäli autoja ei ole siirretty pois purkukentiltä 10 päivän kuluessa, niin maksu nousee niiden autojen osalta 0,48 euroon/auto/päivä. Automäärästä on ilmoitettava kun ne ovat olleet 10 päivää purkukentällä ja joka päivä sen jälkeen. Mikäli ilmoitusvelvollisuus laiminlyödään tai todetaan tehdyn virheellisesti on maksu 10,65 €/auto/päivä muun maksun lisäksi.
  Autokenttävuokra euroa/auto/kerta >10 päivää =>päiväveloitus euroa/auto/päivä.
  Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti =>lisäveloitus euroa/auto/päivä.

  Satama ei vastaa ulkopuolisesta ilkivallasta, joka kohdistuu sataman alueella oleviin lastiyksiköihin niin , autoihin, trailereihin, kontteihin tai muuhun lastiin. Satama ei vastaa tilan loppumisesta sataman purkukentillä vaan satamassa toimivien yrityksien ja toimijoiden tulee tehdä tilaa purkukentillä uusille lasteille.

  Sulje
 • Suuryksiköiden kunnonkuvaus

  Suuryksiköiden kunnonkuvaus pääportilla sisääntullessa ja ulosmennessä.

  Tarkastuspalvelusta Satama veloittaa:
  – Trailerit 1,03 €/kpl + alv.
  – Kontit 0,51 €/kpl + alv.

  Tilatusta kuvapaketista (sisältää useamman kuvan) veloitetaan 35,00 euroa + alv.

  Satama ei vastaa kuvien puuttumisesta esim. huollon, rikkoontumisen, päivityksen tai jonkun muun syyn aiheuttaman katkon aikana mutta ei myöskään ota maksua vastaavalta ajalta.

  Sulje
 • Vaarallisten aineiden säilytysmaksut

  Säännön mukaan vaarallisia aineita ei saa säilyttää Hangon Satamassa vaan ne jatkavat matkaansa vuorokauden sisällä.

  Tästä poikkeavista kuljetuskäytännöistä on tiedusteltava Hangon Satamalta hyvissä ajoin etukäteen.

  Euroa/yksikkö/vrk:

  Vuorokaudet 1-2          0,00 €
  Vuorokaudet 3-4        16,50 €
  Vuorokaudet 5-15       29,70 €
  Vuorokaudet >15        49,70 €

  Yksikön tulopäivää ei lasketa säilytysaikaan. Yksikön poisvientipäivä lasketaan säilytysaikaan.

  Sulje
 • Muut osto- ja välityspalvelut

  Laskutetaan 12% syntyneiden kustannusten lisäksi käsittelylisänä.

  Sulje
 • Erikoiskuljetuslastien satamamaksut ja määräykset

  Jos laivattava/purettava yksikkö eroaa mitenkään mitoiltaan ja painoltaan tavanomaisista kuljetusyksiköistä (erikoiskuljetus), tulee toimijan pyytää sataman johdolta erikoiskuljetuslupaa ennen satamaan saapumista.

  Lastista tulee pyytää erikseen tarjous satamamaksuista. Tarjous on pyydettävä sataman johdolta hyvissä ajoin ennen lastin saapumista satama-alueelle.

  Sulje
 • Sähkömaksut

  Kytkentämaksut

  Virka-aikana (Ma-Pe 07.00 – 16.00)
  40,00 €/kerta
  Muina aikoina
  60,00 €/kerta

  Laivojen sähkö

  Sähkönkulutuksesta ja -siirrosta veloitetaan mittarin mukaan. Lisäksi Hangon satama laskuttaa sähköverkoston käytöstä 20 % käyttömaksun, joka lasketaan edellä mainituista kustannuksista.

  Kiinteistöjen sähkö

  Kiinteistöjen sähkönkulutuksesta ja -siirrosta sovitaan erikseen tapauskohtaisesti.

  Mittarimaksu

  Mikäli alueella ei ole sähkömittaria, tulevat mittarista ja asennuksesta syntyneet kustannukset tilaajan maksettavaksi.

  Kulutuksesta veloitetaan sataman sähköntoimittajan tilapäiskuluttajien energiataksan mukaan. Hinnat tarkistetaan kaksi kertaa vuodessa.


  Sähköliittymän käyttö kenttä-alueella

  15,45€ / vrk.

  15.3.2024 lähtien uusi hinta on: 18,95 €/vrk

  Sulje
 • Vesimaksut

  5,05 € m3 kohti
  Minimiveloitus 85,00 €
  Taksassa olevat hinnat eivät sisällä alv.

  Sulje
 • Tuntityö ja työkonehinnat

  Tuntityö

  Perustuntimaksu

  Arkipäivät klo 07:00-16:00 välillä                          60,00 €
  50%:n tunnit                                                          90,00 €
  100%:n tunnit, lauantait ja arkilauantait               120,00€
  200%:n tunnit, sunnuntait ja muut pyhäpäivät     180,00€

  Työkonehinnat

  Työkonehinnat / h

  Kaivurikuormaaja    70,00 €
  Työvene                  95,00 €

  Sulje
 • Hinnasto 2023

  Vuoden 2023 käytössä olleet hinnat tässä:

  Hinnasto 2023

   

   

  Sulje