Yhteistyö

Hangon Satama – monessa mukana

Hangon Satama toimii aktiivisesti satamatoimintojen kehittämistyössä sekä kansainväliesti että kansallisesti. Yhteisiä, ajankohtaisia asioita on paljon, mutta ennen kaikkea yhteistyö kestävän kehityksen luomiseksi on viime vuosina noussut ykkösaiheeksi.

Suomen Satamaliitto

Suomen Satamaliitto ry on vuonna 1923 perustettu toimialajärjestö, jonka tehtävänä on parantaa satamien toimintaedellytyksiä tuomalla tietoon satamien näkemyksiä sekä Suomessa että Euroopassa.  Satamaliitto edustaa Suomen satamia monissa satamien, meriliikenteen ja liikennepolitiikan kysymyksiä käsittelevissä toimielimissä.

Hangon Satama Oy on edustettuna Satamaliiton kaikkien työryhmien lisäksi yhdistyksen hallituksessa.

Baltic Port Organization (BPO)

Baltic Ports Organization -järjestön tavoite on parantaa Itämeren alueen satamien kilpailukykyä nostamalla satamien tehokuutta, sekä markkinoimalla Itämeren aluetta logistiikan strategisena keskuksena. Ympäristöasioiden nostaminen esille on yksi BPO:n tärkeimpiä osa-alueita.

Hangon Satama Oy:llä on edustus kattavan verkon satamatyöryhmässä.

European Sea Ports Organisation (ESPO)

ESPO edustaa Euroopan merisatamia Eurooppa tasolla. ESPO tuo satamien näkemykset EU:n päätöksentekoon. Suomen Satamaliitto on järjestön jäsen ja se on vahvasti mukana vaikuttamassa Euroopan satamia koskevissa lakien ja direktiivien valmistelussa. ESPO:n toimisto sijaitsee Brysselissä.

Hangon Satama Oy edustaa Suomen Satamaliittoa ja Suomen satamia ILICO:ssa (Intermodal, Logistics & Industry Committee).

Southwestern Ports of Finland (SW‐Ports)

Southwestern Ports of Finland on kuuden lounaisen Suomen sataman yhteistyöryhmä, joka tekee markkinointiyhteistyötä Suomeen suuntautuvan tavaraliikenteen edistämiseksi kansainvälisillä markkinoilla. Kohderyhmänä ovat kansainväliset toimijat mm. varustamot, satamaoperaattorit, kuljetusliikkeet, satamasidonnainen teollisuus ja kauppa sekä logistiikka-ala. Hangon Satama Oy on ollut mukana vuodesta 2014.

Tvärminnen eläintieteellinen asema

Hangon Satama Oy tukee Itämeritutkimusta lahjoituksella Helsingin yliopiston Itämerirahastolle. Lahjoituksen avulla yliopiston merentutkimusasema Hangossa saa mahdollisuuden kehittää mm. uusia, automaattisia mittauslaitteita, joita tarvitaan merialueiden muutosten sekä niiden taustalla olevien prosessien selvittämiseksi. Lahjoituksen avulla saadaan uutta tutkimustietoa, jota tarvitaan alueen herkkiin vesi- ja rannikkoalueisiin kohdentuvien haittavaikutusten minimoimiseksi.

Helsingin yliopiston Tvärminnen eläintieteellinen asema on Itämeren vanhin tutkimusasema, ja sillä on käytössään vuosisataisia mittaussarjoja merialueista Koverharin vanhan teollisuusalueen ympärillä, jossa Hangon Satama Oy kehittää toimintaansa.

Tutkimusasema ja Hangon Sataman kehittämä alue Koverharissa ovat naapureita. Yhteistyö toimii myös esimerkkinä sille, miten satamateollisuus ja muut merellistä infrastruktuuria kehittävät toimijat voivat tehdä yhteistyötä tutkijoiden kanssa kestävän kehityksen merkeissä.

Yhteistyö antaa mahdollisuuden saada uutta tietoa meriympäristöstä jossa toimimme, ja siitä, miten merellinen rakentaminen ja käyttö vaikuttavat lähiympäristöömme.