Taxor

Taxan är i kraft fr.o.m. 1.1.2016.
Hangö Hamn Ab bibehåller rätten att göra prisändringar.

Serviceprislistans avgifter är inte belagda med mervärdesskatt (moms). De momsfria priserna påförs moms i enlighet med den i kraft varande mervärdes skattesatsen om försäljning är skattepliktig enligt lag och /eller om beslut av myndigheter så kräver.

Förseningsränta, vars grund beräknas enligt räntelagens 3 § 2 moment.

 • Varuavgifter
  IMPORT
  € / ton
  EXPORT
  € / ton
  Allmän taxa IMPORT € / ton 2,83 EXPORT € / ton 2,83
  UNDANTAG FRÅN DEN ALLMÄNNA TAXAN:
  Transito bilar IMPORT € / ton 4,71 EXPORT € / ton 4,71
  Järn, stål, sten, oädla metaller (obearbetade) Tulltariff HS-position: 72 (ej 72.04), 73.01-07, 74.01-12 (ej 74.04), 75.01-02, 75.04-07, 76.01, 76.03-09, 78.01, 78.03-05, 79.01, 79.03-06, 80.01, 80.03-06. IMPORTt € / ton 1,87 EXPORT € / ton 1,87
  Osågat och sågat virke IMPORT € / ton 0,75 € / m3 EXPORT € / ton 0,75 € / m3
  Cellulosa, trämassa, returpapper, papper, pappersprodukter, papp, faner, övriga virkesskivor (SJF:s varuposition 20-24) IMPORT € / ton 1,13 EXPORT € / ton 1,13
  Bilar (max 18,45 €/st) IMPORT € / ton  9,59 EXPORT € / ton  9,59
  Bulkgods (ej i enheter) IMPORT € / ton 1,14 EXPORT € / ton 1,14

  Från och med början av 2017 tar vi i bruk ett faktureringstillägg för fakturor vars slutsumma är under 10,00 €. Faktureringstillägget kommer att vara 8,00 €/faktura.

  VARUAVGIFT

  Almänna grunder

  1 §
  Varuavgift uppbärs i enlighet med de i denna taxa ingående avgiftstabellerna för Vara som sjöledes transporteras via Hangö hamn.

  2 §
  Skyldig att betala avgift är varans inhemska innehavare, fartygets ombudsman, eller rederi, eller den som ansvarar för varan under transporten, om inte annat särskilt överenskommits. Den betalningsskyldiga skall ge hamnverket de uppgifter som behövs för fastställande av avgiften.

  3 §
  Varuavgiften uppbärs på basis av bruttovikten, om inte annat angetts i taxan.

  4 §
  Befriad från varuavgift är följande varor:
  a. vara som tagits i beslag,
  b. resandes effekter och flyttgods, diplomatgods,
  c. vara som lossats från och lastats tillbaka på fartyg, vilket är i nödhamn för reparation, ifall denna åtgärd sker inom ett år från lossningen av varan,
  d. förnödenheter och proviant som införskaffats för fartygets eget behov,
  e. containers, flak och andra lastbärare avsedda till transporthjälpmedel och som icke utgör självständiga handelsvaror.

   

  Sulje
 • Fartygsvagift
  1 § 

  ALLMÄNNA GRUNDER

  För handelssjöfart idkande fartyg, som anländer till Hangö stads hamnområde uppbärs fartygsavgift enligt denna taxa.

  1. Då grunden för avgiften utgörs av nettodräktigheten, beräknas avgifterna per hela nettoton i fartygets mätebrev.

  2. Om nettodräktigheten ändras i hamnen, används den största nettodräktigheten som varit i bruk.

  3. För att fastslå debiteringsgrunderna är fartygets befälhavare eller ombud skyldig att göra de fartygsanmälningar hamnordningen förutsätter.

  4. Erläggande av fartygsavgiften berättigar till 7 dygns oavbruten vistelse inom hamnområdet eller på ankarplatsen intill hamnområdet. Fartygsavgift debiteras för varje påbörjad 7 dygns period. En skiftning mellan hamnområdena under nämnda tidsperiod ingår i priset.

  5. Fartygsavgiften kan nedsättas eller fartyget kan helt befrias från erläggande av fartygsavgift av speciella skäl.

  6. För fartyg, som har Hangö hamn som sin bas (trålare, bogserbåtar, vattenbussar, passagerarfartyg i inrikestrafik o.a.d.) bestäms fartygsavgiften skilt.

  7. Hangö Hamn Ab bibehåller rätten att bestämma fartygets typ.

  8. För fartygens avfallsservice uppbärs avgift enligt separat taxa.

  2 §
  LASTFARTYG

  För lastfartyg uppbärs 0,36 €/nt.
  Minsta avgiften är dock 195 €.

  3 §
  PASSAGERARFARTYG

  1. För passagerarfartyg och kombinerade frakt- och passagerarfartyg, som tar emot eller lämnar passagerare, uppbärs avgift enligt de som är fastställt för fraktfartyg.

   

  2. För passagerarfartyg i kryssningstrafik, som utan att motta eller avlämna passagerare uppsöker hamnen, uppbäres fartygsavgiften nedsatt med 50 %. Om fartyget stannar på redden är rabatten 75 %.

  Minimidebitering är dock 159,78 €.

  4 §
  PASSAGERARAVGIFTER

  Passagerarfartyg i utrikestrafik skall för varje ankommande och avresande passagerare avlägga passageraravgift 1,72 €.

  Ifall passagerarfartyget temporärt blir kvar i hamnen som bostad, debiteras per passagerare 1,72 € för varje påbörjat dygn.

  Avgift debiteras inte för
  a. Barn under 12 år
  b. Lastbils- och busschaufförer
  c. Personer, som med vederbörligt förordnande av myndighet, befinner sig på fartyget för att granska eller övervaka att fartygets anläggningar fungerar.
  d. Medlemmar av fartygets besättning eller motsvarande personer på resa i anslutning till handhavandet av sitt uppdrag.

   

  5 §
  BOGSERBÅTAR

  För bogserbåt, som tillfälligtvis uppsöker hamnområdet uppbäres fartygsavgift enligt största längd på följande sätt:

  längd under 15 m 49,06 €
  längd 15-30 m 93,99 €
  längd över 30 m 119,14 €

  Då det är frågan om den kombination av bogserbåt-pråm, som avses i 29 § 2 mom i lotsningsförordningen, erlägges fartygsavgiften enligt kombinationens sammanräknade nettodräktighet.

   

  6 §
  BESÖK FÖRORSAKAT AV SERVICE O.A.D.

  För fartyg, som utan att motta eller avlämna last och passagerare uppsöker hamnområdet för service eller för att utbyta besättning, uppbäres 50 % av avgiften i 2 §.

  Minsta avgift är dock 125,40 €.

  7 §
  UPPLAGDA FARTYG

  Om fartygsavgift för upplagda fartyg och fartyg som användes som lager kommes särskilt överens mellan rederiet och hamnen.

   

  8 §
  FRITIDSBÅTAR

  Gästande fritidsfartyg per påbörjat dygn

  < 20m 25,50 € inkl. moms.
  > 20m 35,70 € inkl. moms.

  Sulje
 • Avfallsavgifter

  Hushållsavfall

  Hushållsavfall som härstammar från fartyg bör sorteras enligt sorteringsdirektiven. För de olika avfallssorterna finns egna avfallskärl på kajen.

  Hushållsavfallsavgift uppbäres inte av fartyg som genom avtal förbundint sig att själv ombesörja sitt avfall. Ifall fartyg i strid mot avtalet kvarlämnar avfall i hamnen debiteras fartyget/rederiet dubbel avgift för osorterat avfall. Grund för avgiften är det tal som anger fartygets nettodräktighet.

  Avfallshanteringsavgiften beräknas genom att multiplicera avgiftsenheten med nettodräktighetstalet.

  För lastfartyg uppbärs avfallshanteringsavgift per måttenhet för nettodräktighet

  Sorterat avfall 0,06 €
  minsta avgift 53,55 €/fartyg
  högsta avgift 122,55 €/fartyg

  Ifall fartyg lämnar osorterat avfall uppbärs per måttenhet för nettodräktighet

  Osorterat avfall 0,09 €
  minsta avgift 115,90 €/fartyg
  högsta avgift 312,00 €/fartyg

  Mottagningsavgift för oljehaltigt avfall som härstammar från fartyg

  Fartygen bör ge avfallsanmälan i enlighet med sjöfartsverkets fastställda direktiv till Hangö Hamn minst 24 timmar före ankomst till hamn eller omedelbart vid avfärden från den föregående hamnen, om färdtiden understiger 24 timmar. Avgiften debiteras av alla fartyg som anlöper hamnen oavsett om fartyget avlämnar oljehaltigt avfall i hamnen eller inte. Avgift för mottagandet av oljehaltigt avfall debiteras inte av fartyg som sjöfartsverket beviljat befrielse från tvångslämnande av fartygsavfall.

  Om fartyg som befriats från avlämningstvång vill lämna oljehaltigt avfall i hamnen, debiteras fartyget enligt de faktiska kostnaderna ökat med 20 % för hamnens allmänna kostnader. Om fartyget inte gett avfallsanmälan på förhand och ändå önskar lämna oljehaltigt avfall, debiteras de uppkomna kostnaderna enligt de faktiska kostnaderna ökat med 20 % för hamnens allmänna kostnader. Ifall den mängd avfall som fartyget lämnar överstiger den i avfallsanmälan meddelade mängden, debiteras de uppkomna tilläggskostnaderna enligt de faktiska kostnaderna ökat med 20 % för hamnens allmänna kostnader.

  Om det oljehaltiga avfallets pumpningshastighet pga. fartyget i medeltal är mindre än två ton i timmen, debiteras den extra pumpningstiden enligt de faktiska kostnaderna ökat med 20 % för hamnens allmänna kostnader. Ifall pumpningen av det oljehaltiga avfallet blir försenad pga. fartyget ansvarar hamnen inte för förseningskostnaderna som uppstår för fartyget.

  Ifall fartyget, pga. ovannämnda försening, måste skiftas till en annan kaj för att fortsätta pumpningen, svarar fartyget/rederiet för alla skiftningskostnader.

  Mottagningsavgift för oljehaltigt avfall per måttenhet för nettodräktighet 0,20 €.
  Högsta avgift 880,00 €

  Avfall och problemavfall från lastutrymmen

  För avfall och problemavfall som härstammar från fartygets lastutrymmen debiteras enligt uppkomna hanteringskostnader ökat med 20 % för hamnens allmänna kostnader.

   

  Sulje
 • Förtöjningsavgifter

  Fartygets storlek

  0 – 1000 nt 61,70 € x 2
  1001 – 4000 nt 133,06 € x 2
  4001 – 7000 nt 204,42 € x 2
  7001 – 10000 nt 306,64 € x 2
  10001 – nt 318,22 € x 2
  Sulje
 • Kranavgifter
  KRANAVGIFTER
  45 t universalkran  – varans vikt
  under 6 ton 71,35 €/h
  6 – 10 t 126,12 €/h
  10 – 20 t 165,85 €/h
  20 – 30 t 273,85 €/h
  30 – 40 t 356,78 €/h
  yli 40 t 445,46 €/h

  Timdebitering sker enligt det tyngsta lyftet under varje enskild timme.
  För nattarbete kl. 22.00-07.00 debiteras avgift för tilläggsarbete 42,25 €/h
  För helg- och söndagsarbete debiteras avgift för tilläggsarbete 67,40 €/h
  Som söndagsarbete räknas även lördag och helgdagsafton mellan kl. 18.00-24.00
  Containers 25,06 e/kpl
  Väntetid 29,90 €/h
  Priserna i taxan innehåller inte moms.

  Sulje
 • Magasin-, plan- och containerhyror
  MAGASIN OCH PLANHYROR

  Kallt lager
  Per dygn 0,10 €/m2
  Per mån. 0,90 €/m2
  Per år 8,30 €/m2

  Hyran på lossningsplanerna i hamnarna är 0,55 euro/bil/gång. Faktureringen görs på basen av import manifesten. Ifall bilarna inte flyttats från lossningsplanerna inom tio dagar höjs avgiften till 0,45 euro/bil/dygn. Bilmängden bör meddelas när de har varit 10 dygn på lossningsplan samt alla dagar efter det. Ifall skyldigheten att meddela försummats eller gjorts felaktigt är avgiften 10 €/bil/dygn utöver de andra avgifterna.

  Hamnen ansvarar inte för utomstående skadegörelse, som riktas mot lastenheter såsom bilar, trailers, containers eller annan last på hamnens område. Hamnen ansvarar inte för att utrymmet tar slut på hamnens lossningsplaner, utan företagen och aktörerna som verkar i hamnen ska göra rum på lossningsplanerna för nya laster.

  Sulje
 • Fotografering av storenheter

  Fotografering av storenheters skick vid huvudporten

  För granskningen debiterar hamnen:
  – Trailers 1,00 €/st. + moms 24 %
  – Containers 0,50 €/st. + moms 24 %

  Hamnen ansvarar inte för att bilder fattas på grund av t.ex. service, att apparaturen gått sönder, uppdatering eller av annan orsak förorsakat avbrott, men ingen avgift debiteras heller för ifrågavarande tidpunkt.

   

  Sulje
 • Förvaringspriser för enheter med klassificerat gods

  Enligt stadgan förvaras inte enheter med farligt gods i Hangö Hamn utan de transporteras vidare inom ett dygn.
  Om transportförfarandet avviker från detta måste Hangö Hamn underrättas i god tid före enheten anländer till hamnen.

  1 – 3 dygn 15,45 €/enh.
  4 – 15 dygn 27,85 €/enh.
  Yli 15 dygn 46,64 €/enh.

  Avgift debiteras ej för ankomstdagen.

   

  Sulje
 • Övriga köp- och förmedlingstjänster

  På uppkomna kostnader faktureras ett behandlingstillägg på 12 %.

  Sulje
 • Hamnavgifter och föreskrifter förspecialtransportlaster

  Om enheten som skeppas/lossas avviker mått- och viktmässigt från vanliga transportenheter (specialtransport), måste aktören begära ett specialtransportlov av hamnens ledning innan enheten anländer till hamnen.

  En skild offert för hamnavgifter på lasten måste begäras. Offerten måste begäras av hamnens ledning i god tid innan lasten anländer till hamnområdet.

   

  Sulje
 • Elavgift

  Anslutningsavgift

  Under tjänstetid (Mån-Fre 07.00 – 17.00)
  26,99 €/gång

  Övriga tider
  34,88 €/gång

  Fartygens el

  Elförbrukningen och -överföringen debiteras enligt mätarställningen. Dessutom debiterar Hangö Hamn en användningsavgift på 20% för användningen av elnätet. Användningsavgiften uträknas på basen av ovannämnda kostnader.

  Fastigheternas el

  Elförbrukningen och -överföringen för fastigheter överenskommes från fall till fall.

  Mätaravgift

  Ifall det inte finns en mätare på området, betalar beställaren de kostnader som uppstår för mätare samt installation av densamma.

  Förbrukning debiteras enligt hamnens elleverantörs energitariff för tillfälliga förbrukare. Priserna kontrolleras två gånger per år.

  Elanslutning på plan

  Pris 14,47 € /dygn.

   

   

  Sulje
 • Vattenavgift

  4,49 € per m3
  Minimidebitering 25,36 €
  Priserna i tariffen innehåller inte moms.

  Sulje